תקנון האתר

כללי

 1. האתר מופעל על ידי חברת “ברוקס – קרת שירותים פיננסים 2002 בע”מ”, חב’ שמספקת שירותי חשבונאות וניהול כספים (להלן: “החברה”).
 2. האתר הינו אתר המציע למשתמש בו מידע ו/או תכנים השייכים לחברה. כל המידע ו/או התכנים אשר מופיעים ו/או יופיעו באתר הינם בבעלותה הבלעדית של החברה.
 3. השימוש או הגלישה באתר מהווה אישור המשתמש כי קרא בעיון והבין את האמור בתקנון זה והסכים לכל האמור בתקנון זה ו/או המשתמע ממנו ולכל התנאים הכלולים בו.
 4. במידה ותנאי מתנאי תקנון זה אינו מוסכם על המשתמש, הוא מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
 5. אין להעתיק ו/או לשכפל תקנון זה ו/או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו שימוש ללא הרשאה מראש ובכתב מאת בעל זכויות היוצרים וזכויות הקניין בו.
 6. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 7. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 8. החברה ו/או מי מטעמה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם רשאים להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המשתמש אם יפר את תנאי התקנון.
 9. החברה ו/או מי מטעמה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם רשאים לעדכן ו/או לשנות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את תנאי התקנון מעת לעת וזאת ללא כל מתן הודעה מוקדמת.
 10. החברה תהיה רשאית להוריד את האתר, לחסום אותו ו/או את הגישה אליו ו/או לבצע כל פעולה אחרת אשר ניתן לעשות באתרים כגון זה.
 11. בתקנון זה ניתנו למונחים הבאים הפירושים שבצידם:

“החברה” – לרבות עובדיה, נציגיה, מנהליה, בעליה, ו/או כל מי מטעמה הקשור בכל צורה ואופן לחברה ולרבות מפעילי האתר ו/או מי מטעמם.

“משתמש” ו/או “גולש” – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או גולש באתר.

“מידע” ו/או “תכנים” – כל חומר ו/או אודיו ו/או טקסט ו/או מידע ו/או תוכן ו/או הצעה ו/או פרסום ו/או מאמר ו/או פרט המוצג באתר ו/או בכל מדיה הקשורה לחברה ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ”ל או כל ריכוז תכנים דיגיטאליים בדרך שיש בה בכדי ליצור ייחודיות כלשהי.

 1. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ודין זכר כדין נקבה. בתקנון זה דין יחיד כדין רבים וההיפך.

תנאי השימוש

 1. זכות השימוש באתר זה ו/או במידע ו/או בתכנים המוצגים בו הינה למשתמש בלבד, המשתמש מתחייב שלא להרשות שימוש כלשהו במידע ו/או בתכנים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג’ כלשהו ו/או לצרכים מסחריים מכל מין וסוג שהוא.
 2. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובתכנים המוצגים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר ובתקנון זה.
 3. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או התכנים המפורסמים באתר או חלק מהם, בין שהם מודפסים כשרטוט או כדו”ח ובין שהם ניתנים כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מידע ו/או מי מהתכנים או חלק מהם לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. עוד, מתחייב המשתמש, כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.
 4. ידוע למשתמש כי כל שכפול, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח, שידור של מידע ו/או מי מהתכנים המאוחסנים באתר הינו אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.
 5. הסכמת המשתמש כוללת הצהרתו, כי המידע ו/או התכנים לא ישמשו למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.

הגבלת אחריות

 1. מובהר בזאת כי החברה ו/או מי מטעמה רואה באתר צינור ודרך להעברת מידע למשתמש והיא עושה ופועלת לפי שיקול דעתה הבלעדי, כדי לאפשר למשתמש חווית גלישה מהנה, פורייה ובטוחה. אך היא לא תישא באחריות והמשתמש משחרר אותה באופן מלא וגמור מכל אחריות לגבי כשל מכל מין וסוג שהוא באתר ו/או במידע שבו.
 2. המידע באתר ו/או כל תוכן אחר אשר יוצג בו מעת לעת ניתנים למשתמש ו/או למי מטעמו כמו שהם (AS IS) והחברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין התאמת האתר ו/או המידע ו/או התכנים המוצגים בו למשתמש ו/או לצרכיו.
 3. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. החברה לא תהא אחראית בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא, לרבות אשר יגרם למשתמש, אם יגרם, ובכלל זה נזקים ישירים, עקיפים, מקריים או תוצאתיים כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע ו/או בתכנים שבו ו/או הסתמכות עליהם.
 4. בכוונת החברה כי האתר יהיה זמין בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולתה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות, ללא הפסקות, ללא הפרעות וללא “נפילות”. כמו כן רשאית החברה להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי בשל תקלות/הפסקות/הפרעות/”נפילות” באתר.
 5. החברה לא תהא אחראית בשום צורה או דרך לנזקים אשר עלולים להיגרם כתוצאה מהורדת המידע מהאתר ו/או התכנים ו/או הקבצים ו/או כל פעולה אחרת אשר מעבירה נתונים ו/או מידע מהאתר ו/או קישורים מהאתר למחשב המשתמש ו/או מי מטעמו. המשתמש מוותר בזאת על כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי החברה.
 6. הימצאותם של קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה למידע ו/או לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם או מכל בחינה אחרת והחברה לא תהיה אחראית בשום צורה, אופן או דרך למידע ו/או לתכנים אלו.
 7. מעת לעת יכול שהחברה תפרסם באתר מידע ו/או תכנים של צדדים שלישיים ו/או תתיר לצדדים שלישיים כלשהם להעלות מידע ו/או תכנים ו/או לפרסם באתר. במקרה כזה, החברה לא תהיה אחראית בשום צורה, אופן או דרך למידע ו/או לתכנים אלו ו/או לפרסום והמשתמש מוותר בזאת על זכות, טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

הגנת הפרטיות ואבטחת המידע

 1. מסירת הפרטים האישיים באתר נעשית על ידי המשתמש בלבד, עפ”י רצונו ובהסכמתו. מילוי הפרטים על ידי המשתמש מעיד על הסכמתו למסירתם לחברה.
 2. החברה עושה כל הניתן על מנת להגן על פרטיות המשתמש באתר. בתוך כך לא ימסרו פרטי המשתמש, אשר יש בהם כדי לזהותו לצד שלישי כלשהו אשר אינו מטעמה של החברה, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה.
 3. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון ו/או במקרים של פריצה למערכות המידע של האתר, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 4. הפרטים אשר ימסור המשתמש באתר ישמרו במאגר המידע של החברה אלא אם הודיע המשתמש לחברה, בהתאם לאמור לתקנון זה להלן, על רצונו להיגרע ממאגר המידע הנ”ל.
 5. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתמש לשם יצירת קשר עם המשתמש ו/או משלוח דברי פרסומת אלקטרוניים ואחרים מכל סוג שהוא, אשר מטרתם לעדכן את המשתמש בנוגע לשינויים באתר ו/או במידע ו/או בתכנים שבו ו/או בחברה ו/או אצל מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות לצורך שיווק פעילות החברה.
 6. מובהר ומוצהר בזאת, כי משתמש אינו חייב למסור את פרטיו וכי בכל שלב ועל פי שיקול דעתו הבלעדי שמורה לו הזכות לבקש להסיר את פרטיו ו/או איזה מהם ממאגר המידע של החברה ו/או מרשימת התפוצה שלה בכפוף לבקשה להסרה אותה יעביר לחברה לכתובת המייל: info@brooks-keret.com, כשהיא כוללת ומכילה את כל הפרטים שהמשתמש מבקש להסיר ממאגר המידע ו/או מרשימת התפוצה.
 7. מובהר בזאת והמשתמש מסכים ומאשר, כי החברה תסיר את הפרטים אשר פורטו בבקשה להסרה בלבד וכי כל שאר הפרטים אשר נמצאים במאגרי החברה ו/או ברשימות התפוצה שלה, לרבות כתובות דוא”ל נוספות, טלפונים, כתובות/שם משתמש בתוכנות מסרים מיידיים ובכלל ימשיכו לאפשר פנייה למשתמש, בהתאם לאמור בתקנון זה. בתוך כך מובהר ומסוכם, כי ככל שלמשתמש דומיין בבעלותו או בשליטתו ואשר כתובות הדוא”ל שבו נמצאות ברשות החברה, תמשיך החברה להפנות לכתובות הדוא”ל הנ”ל וזאת אלא אם התבקש הסרה מלאה של כל כתובות הדומיין בבקשה להסרה ובכפוף לכך.
 8. בקשה להסרה שלא תוגש באופן המפורט לעיל ו/או על ידי המשתמש בעצמו, לא תחייב את החברה. יובהר, כי לא ניתן להגיש בקשה להסרה באמצעות צד שלישי כלשהו.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. חלילחךיךלכלךשללגכשכמובהר ומוסכם בזאת, כי כל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, זכויות הקניין הרוחני, הבעלות ו/או השימוש במידע ו/או התכנים המוצגים באתר הינם של החברה ו/או נרכשו על ידה כדין ו/או הותר השימוש בהם לחברה ולמשתמש אין ולא תהיה כל זכות מכל מין וסוג שהוא במידע ו/או בתכנים וכי השימוש בהם יעשה אך ורק לצרכיו האישיים של המשתמש ובהתאם לתנאי תקנון זה.
 2. אלא אם כן קיבל המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל מאן דהוא אחר את אישור החברה מראש ובכתב, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי ו/או אחר במידע כלשהו מהאתר ו/או בתכנים המופיעים בו.

ברירת דין ומקום שיפוט

 1. התנאים המובאים לעיל ולהלן, פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד.
 2. סמכות השיפוט לגבי התקנון ו/או שמקורה בפעולה שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט המוסמך בנתניה.