רישום עסקים בישראל 

 

חוק החברות הישראלי מתייחס גם לחברות חוץ (חברות זרות) המבקשות לפעול בארץ. בסעיף 346 לחוק החברות התשנ”ט – 1999 (להלן – חוק החברות), מצוין כי כל חברת חוץ שיש לה פעילות עסקית בישראל מחויבת להירשם אצל רשם החברות כחברת חוץ הפועלת בישראל.

סעיף 1 לחוק החברות קובע:

“חברת חוץ – תאגיד, למעט שותפות, שהתאגד מחוץ לישראל”.

לעניין זה קובע סעיף 346 לחוק החברות כי:

“חברת חוץ לא תקיים בישראל מקום עסקים, ובכלל זה משרד להעברת מניות או לרישום מניות, אלא אם כן נרשמה כחברת חוץ לפי הוראות סעיף זה ושילמה את אגרות הרישום והפרסום שקבע השר לפי סעיף זה”.

בנוסף לרישום אצל רשם החברות, פעילות עסקית בישראל מחייבת פתיחת תיק ורישום ברשויות המס של ישראל. כלומר, יש לפתוח תיקים במשרדי מע”מ, מס הכנסה וביטוח לאומי לפני תחילת הפעילות העסקית האמורה.

להלן פירוט חלקי של המסמכים הדרושים לרישום חברת חוץ:

בקשה לרישום חברת חוץ תוגש לרשם תוך חודש מיום הקמת מקום העסקים ותכלול את המסמכים הבאים:

  1. עותק ותרגום עברי של מסמכי החברה המאומתים על ידי נוטריון המאשר את נכונות התרגום (אין חובה להציג חתימות על גבי ההעתק של מסמכי החברה);
  2. רשימת הדירקטורים של החברה;
  3. השם והמען של אדם תושב ישראל המורשה לקבל מסמכים עבור החברה ולפעול מטעמה;
  4. העתק של אישור בכתב, כתב הרשאה, המייפה את כוחו של אדם תושב ישראל לפעול בשם החברה בישראל (ייפוי כוח);
  5. תעודת התאגדות ממדינת המקור בחותמת אפוסטיל ומסמך המציין כי החברה פעילה (מבחינת רישום) נכון למועד הגשת הבקשה.
service
service
service
service
service