הטבות מס להפקדות בקופ”ג לקצבה

 

הטבות מס להפקדות בקופ”ג לקצבה:

המדינה נותנת הטבות מס בהפקדה לחיסכון פנסיוני כולל קופת גמל הן לשכירים והן לעצמאיים. הטבות מס ניתנות בתנאים שונים לשכירים ולעצמאים ונקבעו להם תקרות הפקדה שונות .

החל מ- 2008 שכירים חייבים להפקיד לקרן פנסיה או חיסכון פנסיוני אחר והמעסיקים מחויבים להפקיד עבורם אחוזים מתוך המשכורת. מ-2017 קיימת גם פנסיה חובה לעצמאים. בשני המקרים נקבעו סכומי מינימום שאי אפשר להפקיד פחות מהם ולצדם סכומי מקסימום שעל הפקדתם ניתן לקבל הטבת מס.

הטבות מס בהפקדה לקופת גמל מטופלות בפקודת מס הכנסה. הסעיפים הרלוונטיים לקבלת הטבת מס בהפקדה לקופת גמל הם סעיף 45א לפקודת מס הכנסה וסעיף 47 לפקודת מס הכנסה.

הטבות המס המרוכזות בסעיפים 45א ו-47 לפקודת מס הכנסה חלות על שכירים ועצמאים.

עבור שכירים הן מתייחסות בחלקן לשכר המבוטח שגם המעביד מפקיד עבורו ובחלקן לשכר הלא מבוטח ממנו השכיר רשאי להפקיד באופן עצמאי.

מדוע סוף השנה הוא הזמן המתאים להפקדה לקופת גמל

מס הכנסה מחשב את מדרגת המס ואת סכום המס המשולם באופן שנתי. בחודש דצמבר נעשית בחינה מה היו המשכורות עד לחודש זה ומבוצעת הערכה לשכר דצמבר. לפי סכומי המשכורות השנתיים והסכומים שהופקדו לקרן פנסיה או קופת גמל במהלך השנה, ניתן לחשב האם כבר הופקד מלוא הסכום לקבלת הטבות מס, לפי תקרת ההפקדה הקבועה בחוק, או שנותרו סכומים שניתן להפריש לצורך קבלת הטבת המס במלואה. זה השלב בו שכיר ועצמאי יכולים להפקיד בתשלום אחד את שאר הסכום עליו יקבלו הטבת מס לקופת גמל עצמאית בתשלום אחד. ניתן להפקיד גם יותר לצורך הגדלת החיסכון, אך על הסכום העודף לא תינתן הטבת מס.

יש להפקיד ולקבל אישור על הפקדות לקופת גמל לפני ה- 31.12.20 – המועד האחרון לקבלת הטבות מס מרשות המסים. הפקדה רטרואקטיבית עבור השנה הקודמת לא תזכה בהטבות מס.

סוגי הטבות:

 1. זיכוי מס הכנסהסעיף 45א לפקודת מס הכנסה מעניק 35% זיכוי מס הכנסה בהפקדה לקופת גמל. זיכוי מס הוא החזר כספי של המס הנגבה עד אחוז מסוים. המשמעות היא שאין שינוי במדרגת המס.
 2. ניכוי מססעיף 47 לפקודת מס הכנסה מעניק הטבה של ניכוי מס למפקידים לקופת גמל או חיסכון פנסיוני אחר. ניכוי מס הוא הורדת הסכום המנוכה מהמשכורת החייבת במס. בסכומי הפקדה גבוהים, ניכוי יכול להקטין את מדרגת המס.

הטבות המס לעצמאי:

עצמאים מפקידים לקופת גמל עצמאית בלבד. סעיפי החוק העוסקים בעצמאים הם: סעיף 45א(ה) וסעיף 47(ב1) לפקודת מס הכנסה.

לא כל סכום הפקדה זכאי להטבת מס. המדינה מגבילה את סכום המקסימום הזכאי להטבת מס בעת הפקדה לקופת גמל. כל שנה ניתן להפקיד עד 16.5% מההכנסה המזכה, שהיא הכנסה אחרי הניכויים המותרים בחוק, עד למשכורת שנתית המתעדכנת מידי שנה. בשנת 2020 תקרת ההכנסה השנתית המזכה עומד על 211,200 ש”ח.

נכפיל 16.5% מתוך 211,200 ש”ח ונקבל 34,848 ש”ח – עליהם יש זכאות להטבת מס, שחלקה ניכוי מס וחלקה זיכוי מס.

אם עצמאי רכש ביטוח אובדן כושר עבודה וקיבל הטבת מס עליו, הוא יוכל להפקיד רק 16% מההכנסה המזכה שהם עד 33,792 ש”ח עליהם זכאים להטבת מס.

איך מתחלקות הטבות המס לעצמאי בין ניכוי מס ובין זיכוי מס?

הטבות מס הכנסה לעצמאים בהפקדה לקופת גמל מתחלקות לניכוי מס ולזיכוי מס, העומדים על הסכומים הבאים ב-2020:

 • ניכוי מס עד סכום של 11% מתוך ההכנסה השנתית המזכה = 211,200 ש”ח. הסכום להפקדה ב- 2020 הוא עד 23,232 ש”ח. עלות ההטבה משתנה לפי מדרגות המס של כל נישום, אבל סכומה המקסימלי יכול להגיע ל- 7,201 ש”ח.
 • זיכוי מס עד סכום של 5.5% מתוך ההכנסה השנתית המזכה. הזיכוי הוא על 35% מסכום מס הכנסה: תקרת הזיכוי עומדת על 5.5% מתוך 211,200 ש”ח, הסכום להפקדה ב-2020 הוא עד 11,616 ש”ח. ניתן לקבל זיכוי מס עד לסך של 4,066 ש”ח.
 • עצמאי שניצל את הטבת המס על רכישת ביטוח אבדן כושר עבודה יוכל לקבל רק 5% זיכוי מס.

הטבות המס לשכירים:

תקרת משכורת אליה מתייחסים סעיף 45א וסעיף 47 בשנת 2020 היא 8,800 ש”ח. סך הזיכויים והניכויים מכח שני הסעיפים האלה יהיה אך ורק עד גובה משכורת זה.

הגדרות:

משכורת מבוטחת-המשכורת שלפיה המעביד מבצע הפרשות לפנסיה. פנסיה כוללת: קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים. משכורת מבוטחת לעתים אינה כוללת תוספות כמו שעות נוספות, הוצאות רכב, בונוסים, תורנויות וכוננויות, החזרי הוצאות ועוד.תוספות אלה, וכן כל חלק מהמשכורת שאינו כלול בהפקדות לפנסיה, לעיתים מכח חוזה העבודה, נחשבים למשכורת שאינה מבוטחת.

למשכורת מבוטחת ולחלק המשכורת שאינו מבוטח ניתנות הטבות מס שונות.

סעיפי פקודת מס הכנסה העוסקים בשכירים מתחלקים לשני סוגי קופות גמל:

 • קופת גמל לשכיר: קופת גמל שאליה מפקידים גם השכיר וגם המעסיק מתוך המשכורת החודשית של השכיר. הסעיפים העוסקים בה הם: סעיף 45א(ד) וסעיף 45א(ה) לפקודת מס הכנסה.

קופת גמל עצמאית של שכיר: קופת גמל שהשכיר פתח לעצמו באופן עצמאי והוא יכול להפקיד אליה אחוזים מתוך חלק המשכורת שאין מתוכו הפקדות לפנסיה (נקרא “שכר לא מבוטח”).הסעיפים העוסקים בה הם: סעיף 45א(ד), סעיף 45א(ה), סעיף 47(ב) וסעיף 47(ב1) לפקודת מס הכנסה.

עמית מוטב

 עמית שסך ההפקדות בעדו (עובד+מעביד) בקופ”ג לקצבה בגובה 16% מהשכר הממוצע במשק (שנתי- 20,258 שח)

זיכוי-סעיף 45א לפקודת מס הכנסה קובע את התנאים לקבלת זיכוי מס לשכירים . נכון לשנת 2020 תקרת המשכורת המבוטחת היא 8,800 ש”ח. החישוב הוא 7% מתוך המשכורת המבוטחת. מקסימום ההפקדה האפשרי הוא 616 לחודש, או 7,392 ש”ח לשנה. על הסכום שהופקד לקופת גמל יתקבל 35% זיכוי מס הכנסה כמפורט בסעיף 45א(ה) לפקודת מס הכנסה, כלומר, זיכוי של 215 ש”ח לחודש, המסתכמים בזיכוי של עד 2,580 ש”ח לשנה.

זיכוי המס נעשה בצורה אוטומטית על ידי מחלקת השכר.

אם זיכוי המס על המשכורת המבוטחת נמוך מהתקרה, ניתן להפקיד את שאר הסכום עד תקרת ההפקדה, כחלק מההפקדות עבור ההכנסה הלא מבוטחת, או כחלק מההכנסה המבוטחת.

ניכוי- שכירים מוגבלים בהטבת מס לפי סעיף 47. הטבת המס של ניכוי מס ניתנת רק לשכירים שמשכורתם המבוטחת נמוכה מ- 22,000 ש”ח.

ינתן ניכוי מס של 11% על המשכורת הלא מבוטחת ועד תקרה של 8,800 ש”ח ב- 2020 .

ינתן זיכוי מס על הפקדה של 5% מתוך המשכורת הלא מבוטחת ועד תקרה של 8,800 ש”ח ב- 2020 . זיכוי המס הוא על 35% מהסכום שהופקד.

שכיר שהוא עמית לא מוטב

ינתן ניכוי מס של 5% בלבד על המשכורת הלא מבוטחת ועד תקרה של 8,800 ש”ח ב- 2020 (בניגוד לעמית מוטב הזכאי לניכוי של 11%).

הטבה זהה להטבת מס לעמית מוטב: ינתן זיכוי מס על הפקדה של 5% מתוך המשכורת הלא מבוטחת ועד תקרה של 8,800 ש”ח ב- 2020 . זיכוי המס הוא על 35% מהסכום שהופקד.

 

הטבות מס להפקדות בקרנות השתלמות:

שכיר:

שכר מירבי ללא חיוב מס- 15,712 בחודש.

חלק המעסיק 7.5%, חלק העובד 2.5%.

אלו החלקים שבגינם הרווחים פטורים ממס.

עצמאי:

ניכוי ליחיד בעל הכנסה מעסק\ משלח יד בלבד. בשיעור 4.5% מההכנסה הקובעת (עד 265K בשנה)

הפקדה של עד 18,600 בשנה פטורה ממס ללא קשר לגובה ההכנסה החייבת מעסק/משלח יד.

עצמאי+ שכיר:

 ניכוי בשיעור 4.5% מהנמוך מבין:

 1. הכנסה חייבת מעסק/ משלח יד עד 265 אלפי ₪ בשנה.
 2. 265 אלפי ₪ בשנה בניכוי המשכורת שבשלה הופקדו סכומים בקרן השתלמות לשכירים.

תקרה פטורה- צירוף של עצמאי ושכיר ביחד.

אכ”א:

 • הוצאה מותרת בניכוי- פרמיה מרבית של 5% מהכנסה חייבת עד 2.5 פעמים הממוצע במשק(26,378 ₪) דהיינו פרמיה מרבית של 923 ₪ בחודש

ניכוי הוצאות סוציאליות: 

תשלומים סוציאליים המתייחסים ל משכורת דצמבר יותרו בניכוי בשנת המס ובלבד שיועברו לקופ”ג עד לסוף חודש ינואר של שנת המס העוקבת.

בעלי שליטה:

 1. הוצאה מותרת בניכוי לחברה בגין הפקדה לפיצויים- עד 12,420 ₪ לשנה
 2. בגין הפקדה בקרן השתלמות – עד 4.5% משכר השנתי עד 188,544 (15,712 לחודש)
 3. בגין הפקדה לתגמולים בקופ”ג לקצבה:
 • כל כל שכיר אחר שאינו בע”ש.
 • ניתן להפקיד עד 7.5% מ2.5 פעמים השכר הממוצע במשק (25,683 ₪) – בע”ש לא יחויב במס במועד ההפקדה והחברה רשאית לדרוש את מלוא הסכום.
 • הפקדה של 7.5% כוללת גם אכ”א.
 1. קצבה לאחר פרישה של בע”ש (או לקרוב עקב פטירה)- משכורת ממוצעת בכל תקופת העבודה *1.5%*הוותק בשנים.

פרישה מעבודה– מעביד שמתכוון לשלם לעובד מענק עבודה יכול לדחות במעט את מועד התשלום ולהעבירו בתחילת שנת 2021. ניתן לדרוש הוצאה זו כבר ב2020 למרות שהתשלום יתבצע בשנת 2021.

פיצויים:

תקרה ההפקדה לפיצויים שאינה חייבת במס- 34,900 לחודש

חישוב התקרה הינו לפי השיעור המרבי להפקדה 8.33%* הנמוך מבין השכר של העובד לבין 34,900 לחודש.

השלמת פיצויים העולה על תקרת ההשלמה לפיצויים הפטורה ממס (34,900 ₪)תחויב במס במועד ההשלמה והיא אפשרית גם במועד הפרישה מהמעסיק. בכל הפקדה של סכום חד פעמי לטובת השלמת פיצויים על המעסיק לצרף דיווח לקופ”ג בו יפורט אופן חישוב ההשלמה שבוצעה והסכום ששולם בגינו מס.